TH | EN  
   
สินค้าขายดี       Super Deal       โปรโมชั่น       สินค้าราคาพิเศษ
  จัดส่งฟรี! Free Delivery          
 
 
  ภาษาไทย | English
 
 
   
 
 
     
 
นโยบายบริษัท
 
1. กฎระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการต่างๆ

การใช้บริการของ tohome.com มีกฎระเบียบและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม โดยทางเราจะถือว่าผู้ที่ใช้บริการทุกท่านยอมรับกฎระเบียบและเงื่อนไข ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่างๆ ให้มีความเหมาะสมได้

 

1.1 ลิขสิทธิ์ :

สิ่งต่างๆที่อยู่บน www.tohome.com ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เอเชี่ยนสตาร์เทรดดิ้ง จำกัด ไม่อนุญาตให้ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือปลอมแปลงเนื้อหา เครื่องหมายการค้า และสิ่งต่างๆ

ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯมีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

 

1.2 การจำกัดพื้นที่ข้อมูลและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล :

การพยายามลักลอบเข้าไปยังพื้นที่ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และหากพิสูจน์ได้ว่ามีบุคคลใดนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปใช้โดยมิชอบ หรือกระทำการใดๆ

กับข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายตามมา บุคคลนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด

 

 

1.3 การให้ข้อมูลและการใช้ภาษา :

บางครั้งผู้ใช้บริการอาจมีการให้ข้อมูล ส่งต่อ หรือสอบถามโดยส่งมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เขียนข้อวิจารณ์เพื่อขึ้นเว็บไซต์ หรือส่งอีเมล์ต่อไปยังผู้อื่นทั้งนี้ผู้ใช้บริการยืนยันว่า

จะไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด ข่มขู่ ทำให้เกิดจดหมายลูกโซ่ หรือการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ และไม่ส่งข้อมูลที่มีโปรแกรมไวรัส นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยืนยันที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง

ไม่มีการแอบอ้างชื่อบุคคล องค์กร หรือข้อมูลใดที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้อ่าน ในกรณีที่ข้อมูลผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ มิได้หมายความว่า บริษัทฯ ยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาหรือข้อมูล แต่หากผ่านการพิจารณาว่ามีการใช้ภาษาที่เหมาะสมในระดับหนึ่งเท่านั้น

 

1.4 ฐานข้อมูล :

ข้อมูลต่างๆ ที่จัดทำโดยบริษัทฯ จะผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นประกาศในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณของข้อมูลนั้นมีจำนวนมาก โดยเฉพาะส่วนของตัวเลข

ทางบริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธรายการที่มีข้อผิดพลาด

 
 
2. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

สินค้าที่จัดจำหน่ายโดย tohome.com ทุกรายการเป็นสินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย กรณีที่สินค้ามีปัญหา ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการของผู้ผลิตนั้นๆ

ได้โดยตรง หรือสามารถฝากเคลม หรือส่งซ่อมผ่าน tohome.com>

 

การส่งเคลม หรือ ส่งซ่อมผ่าน tohome.com โดยปกติ การส่งซ่อมโดยฝากผ่าน tohome.com จะใช้เวลามากกว่าการติดต่อศูนย์บริการโดยตรง และจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่ง

เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป รวมทั้งระยะเวลาในการส่งซ่อมจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของศูนย์บริการของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งท่านจำเป็นต้องนำสินค้า บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ครบชุด

พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันสินค้า มาที่สำนักงานของ tohome.com

 

2.1 การรับประกันสินค้าภายใน 7 วัน :

 

tohome.com มีนโยบายการรับประกันสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า เพื่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อสินค้ากับ tohome.com โดยหลังจากทางบริษัท

ได้รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้าของท่าน พร้อมทั้งได้รับสินค้ากลับคืนจากท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วันทำการ เพื่อทำการตรวจสอบสภาพสินค้าและปัญหาที่เกิดขึ้น

จากนั้นฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ tohome.com จะทำการติดต่อท่านเพื่อแจ้งขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า ซึ่งเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของบริษัทมีดังนี้

 

1. tohome.com จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ในกรณีสินค้าชำรุด หรือเสียหายจากตัวสินค้าเอง โดยทาง tohome.com จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งในการคืนสินค้าทั้งหมด

2. กรณีสินค้ามีปัญหา ซึ่งผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของศูนย์ผู้ผลิตแล้วว่า สินค้าเสียหายเนื่องจากการผลิตจริง แต่บริษัท ฯ ตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิต และ/หรือผู้ผลิต

ไม่สามารถหาสินค้ารุ่นเดียวกันชดเชยให้ได้ สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นทดแทนภายใต้วงเงินของราคาสินค้าตัวเดิม

3. ประเภทของสินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ได้ มีดังนี้ 

- สินค้าในหมวดคอมพิวเตอร์พกพา และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รายละเอียดการรับประกันสินค้าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางศูนย์บริการของสินค้า

 
2.2 การรับประกันสินค้า :
 

1. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย การสูญหาย การทำงานที่ผิดปกติ ความชำรุดบกพร่อง หรือกรณีอื่นๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับ (1) อุบัติเหตุ (2) ความประมาทเลินเล่อ (3) เหตุสุดวิสัย (4) การใช้งานที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (5) การแก้ไขดัดแปลงและซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (6) การกัดกร่อน (7) อุปกรณ์เสริม (เช่น แบตเตอรี่ และสายชาร์จ ฯลฯ) หรือซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับสินค้า (8) กรณีที่หมายเลขเครื่องของสินค้าไอที และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ถูกทำลายหรือหายไป

2. ทาง tohome.com จะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อม อันเกิดขึ้นมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการรับประกัน เช่น ความเสียหายทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไร การใช้ประโยชน์ หรือ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือการที่ข้อมูล ซอฟต์แวร์หรือสารสนเทศสูญหาย ถูกลบออกหรือถูกแก้ไข

3. ลูกค้าจะต้องรับความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของท่าน ในขณะที่ส่งสินค้าคืนไปยัง tohome.com หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ tohome.com เว้นแต่เป็นการขนส่งโดย tohome.com หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตของ tohome.com ในกรณีที่สินค้ามีขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถจัดส่งคืนทางไปรษณีย์ได้ หรือลูกค้าต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปรับสินค้าคืนจากลูกค้า กรณีนี้ tohome.com จะคิดค่าใช้จ่ายในบริการไปรับสินค้าคืนเป็นจำนวนเงิน 200 บาท

4. สงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน เคลม หรือคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้เสียหาย ทั้งนี้การพิจารณาจากศูนย์ผู้ผลิตถือเป็นที่สิ้นสุด และท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงค่าบริการจัดส่งสินค้าทั้งหมด

5. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า เริ่มนับตามวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินซึ่งท่านจะได้รับพร้อมกับตัวสินค้า

6. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์คือจอภาพ และความผิดปกติที่เกิดขึ้นคือ "จุดบอด" (dead pixels) ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ผิดปกตินั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าขนส่งในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากบริษัทต้องส่งสินค้าใหม่กลับไปให้แก่ท่าน บริษัทขอจัดเก็บค่าจัดส่งสินค้าดังกล่าวในทุกกรณี

8. สินค้าที่จำหน่ายโดยร้านค้าอื่นๆ บน www.tohome.com การเคลมและการส่งซ่อมจะยึดนโยบายของแต่ละร้านค้าเป็นสำคัญ และหากเกิดการส่งซ่อมหรือการเคลม ท่านจะต้องติดต่อ

กับร้านค้าโดยตรงเพื่อดำเนินการดังกล่าว 

9. tohome.com เป็นเพียงสื่อกลางในการดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเท่านั้น

 
 
3. ความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต

3.1. ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านกรอกในระหว่างการสั่งซื้อสินค้าที่ tohome.com จะถูกป้องกันด้วยระบบ SSL ซึ่งเป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลและทันสมัยที่สุดระบบหนึ่ง

ในปัจจุบัน นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีการส่งผ่านข้อมูลสำคัญทางอินเตอร์เน็ต

 

3.2. เมื่อท่านเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ท่านกรอกในหน้าต่างของธนาคารจะถูกบันทึกและทำการอนุมัติที่ Payment Gateway ของธนาคารนั้นๆ ซึ่งเป็น

ตัวแทนของ VISA และ Master ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการจัดเก็บที่ Server ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลบัตรเพิ่มเติม หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายถึงเหตุผล

ใดๆ ในบางกรณี บริษัทฯ จะจำกัดวิธีการจัดส่งสินค้า และ/หรือ กำหนดให้ท่านเป็นผู้มีอำนาจรับสินค้า

จากเจ้าหน้าที่จัดส่งเท่านั้น โดยท่านจะต้องแสดงบัตรให้เจ้าหน้าที่จัดส่งก่อนเซ็นต์รับสินค้า ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนนัดวันจัดส่ง

 
 
4. การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า / สมาชิก
นโยบายความเป็นส่วนตัว
tohome.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางเว็บไซต์ tohome.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์

ในการติดต่อทุกครั้ง หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา" หรือการอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของ

เว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 30 นาที 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ tohome.com
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ tohome.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆของบริษัทฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการ

รับข่าวสารจากบริษัทฯ ท่านสามารถเลือกรับข่าวสารได้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก หรือในหัวข้อ “ดูข้อมูลส่วนตัว” หากท่านต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร สามารถทำได้
โดยกดปุ่ม Unsubscribe ในอีเมล์แจ้งข่าวสาร หรือกดยกเลิกรับข้อมูลข่าวสารได้ที่หน้า “ดูข้อมูลส่วนตัว”

 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล 

1) วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ

3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม

4) ประเภทของการสืบค้น

5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 

tohome.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น

บริษัทฯ อาจใช้ระบบ "คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยม

ชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ 

• หมายเลข IP คอมพิวเตอร์ของท่าน

• ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าชม

• เว็บไซต์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ tohome.com

• หน้าเว็บใน tohome.com ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

• เวลาที่เยี่ยมชม ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมไปถึงสถิติอื่นๆ

 

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเว็บไซต์ tohome.com นั้น จะไม่มีการขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทของเราเพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และถูกต้อง

ตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การจัดส่งสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบการบริการต่างและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไป

ตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

 

อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

 

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

• ชื่อ-นามสกุล

• Email และเบอร์โทรศัพท์

• รหัสผ่าน
• รหัสไปรษณีย์์

ให้กับเว็บไซต์บริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริษัทฯแล้วบริษัทฯจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับและจะปฏิบัติตาม

ที่กฏหมายกำหนด ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯ และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังบริษัทฯ บริษัทฯจะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัทฯในการดำเนินการ

2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง

3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ tohome.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ tohome.com จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ

 

เว็บไซต์ tohome.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก(Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัทฯ และ

การจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัทฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ tohome.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ tohome.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัทฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เว็บไซต์ tohome.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด โดยใช้โปรโตคอลระบบ 128-bit SSL (Secure Sockets Layer) ในการเข้ารหัสข้อมูลทางการเงิน

ที่ส่งบนอินเทอร์เน็ต อันถือว่าเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทนี้ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ tohome.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ

ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้ด้วยตัวท่านเอง โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่่ผิดพลาดได้เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ tohome.com

แล้วเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในหัวข้อ “ดูข้อมูลส่วนตัว” และกด Save ระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน

 
 
5. การร้องเรียนและแนวทางการแก้ปัญหา
นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทางtohome.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูล ใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้

และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
tohome.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม tohome.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง tohome.com ได้ 3 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 จดหมายทาง E-mail address : services@tohome.com
ช่องทางที่ 2 Line@ : tohome.com
ช่องทางที่ 3 Call Center : 02-3824000
ช่องทางที่ 4 ติดต่อผ่าน tohome.com ในหน้า “ติดต่อเรา” เลือก “สอบถามประเด็นอื่นๆ”