รีเซ็ตรหัสผ่าน

กรุณาตั้งรหัสผ่านใหม่ เนื่องจากรหัสผ่านเก่าของท่านไม่สามารถใช้งานได้

  • รหัสผ่านความยาวอย่างนัอย 8 ตัวอักษร

  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น

  • รหัสผ่านต้องประกอบไปด้วยตัวเลข ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว และต้องประกอบไปด้วยอักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว