ร่วมงานกับเรา


tohome.com เป็นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศไทย จำหน่ายสินค้ากว่า 50,000 รายการ ในหมวดหนังสือ เพลง ดีวีดี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องดิจิตอล เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ เพื่อการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ซึ่งมีการขยายกิจการ อย่างต่อเนื่องและมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตไปพร้อม กับบริษัทฯ เพื่อมาร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในหลายตำแหน่งดังนี้ :

ตำแหน่งงานที่ว่าง

Customer Service Staff (Full Time & Part Time)

  คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร

  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีและผู้ที่กำลังศึกษาขั้นต่ำปวส. หรือเทียบเท่า
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Internet ได้
  • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สนใจและตั้งใจที่จะทำงาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
  • มีทักษะในการสื่อสารดี ถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขาย หรือ Call Center จะได้รับการพิจารณาพิเศษ***

Programmer

  คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร

  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานหรือพัฒนาโปรแกรม .NET ด้วย VB.NET มาไม่ต่ำกว่า 1 ปีหรือไม่มีประสบการณ์แต่สามารถเขียนโปรแกรมได้ดี
  • มีประสบการณ์/สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล Sql Server ได้ (หรือมีประสบการณ์กับ MySQL databases)
  • มีความรู้เกี่ยวกับ HTML, JavaScript,jQuery, CSS
  • มีความรู้หรือประสบการณ์ในการพัฒนา Android หรือ IOS application
  • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา

Mobile Developer(iOS/Android)

  คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร

  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Software, Mobile Application บน Android/ iOS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เขียนโค้ดสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือ
  • มีความรู้หรือประสบการณ์ในการพัฒนา Android หรือ IOS application
  • ทักษะการวิเคราะห์และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

Product Management Manager

  คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร

  • ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจค้าปลีกโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ sales, gross margin และ inventoryและสามารถวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสินค้าได้เป็นอย่างดี
  • มีความเข้าใจในธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจ รู้จักแก้ปัญหา มีทักษะในการวิเคราะห์ และมีความตั้งใจในการทำงาน
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง การสื่อสารกับผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

Junior Accountant

  คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร

  • วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 2 ปี อายุไม่เกิน 27 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้
  • มีความรู้ด้านภาษีและระบบบัญชี
  • สามารถจัดทำและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มได้
  • มีความสามารถในการใช้ Microsoft office ได้ดี
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ละเอียด รอบคอบ
  • มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานได้ดี

Human Resources Officer

  คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร

  • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานฝ่ายบุคคลอย่างน้อย 1-3 ปี อายุไม่เกิน 30 ปี และมีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานอย่างดี
  • มีความสามารถดำเนินการและรับผิดชอบสรรหา คัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติที่องค์กรต้องการ, จัดทำเงินเดือน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประกันสังคม
  • มีความสามารถในการจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • มีความสามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานภายในองค์กรวิธีการและขั้นตอนการสมัคร

ส่ง จดหมาย พร้อม resume มาที่ : บริษัท เอเชี่ยนสตาร์เทรดดิ้ง จำกัด
  582/12 ถนนเอกมัย สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
  จังหวัดกรุงเทพฯ 10110

เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ได้ที่ : ดูแผนที่บริษัท

กรอกใบสมัคร online ได้ที่ : เข้าร่วมกับ Tohome.com